Philosophia vitam alere
Żyć filozofią

Prof. zw. dr hab. Roman Darowski SJ
Wydział Filozoficzny
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna
IGNATIANUM
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
Tel.   12 629 33 07, Fax.  12 423 00 38
[email protected]
[email protected]
http://www.darowski.jezuici.pl/
http://www.jezuici.pl/darowski/

  | >> | Z biegiem lat...  | Bibliografia | Bibliografia on line | Myśl filozoficznaKsięga Pamiątkowa |

      
   

  BIBLIOGRAFIA

        1958

 1. A Filosofia Polaca desde a Segunda Guerra, „Revista Portuguesa de Filosofia", 14: Braga 1958, fasc. 3-4, s. 298-305.
 2. Jan Amos Komeński, „Homo Dei", 27 1958, nr 2 (86), s. 218-221.
 3. Rodziny wielodzietne najcenniejszym skarbem, „Homo Dei", 27: 1958, nr 3 (87), s. 457-459.
 4. Wielkopostne przemówienie Ojca Św, „Homo Dei", 27: 1958, nr 3 (87), s. 459-460.

  1959

 5. Co to jest ruch ekumeniczny? „Więź", 2: 1959, nr 3 (11), s. 52-63.
 6. Sobory w dziejach Kościoła, „Gość Niedzielny", 28: 1959, nr 46, s. 364.

  1960

 7. Idźcie na cały świat, „Gość Niedzielny", 29: 1960, nr 13, s. 100.
 8. Polska Misja w Afryce, „Gość Niedzielny", 29: 1960, nr 18, s. 140.

  1961

 9. Co to jest wiara? „Gość Niedzielny", 30 1961, nr 22, s. 171.

  1965

 10. Bolchevismo,w: Enciclopedia Luso-Brasileira de Cultura „VERBO", Lisboa, t. 3, 1965, kol. 1528-1530.
 11. Bornstein Benedykt Ibidem, t. 3, 1965, kol. 1642.

  1966

 12. Brzozowski Stanisław Leopold. Ibidem, t. 4, 1966, kol. 135-136.
 13. Bucharev Aleks Matveević. Ibidem, t. 4, 1966, kol. 148.
 14. Čaadaev Petr Jakovlevič. Ibidem, t. 4, 1966, kol. 261.

  1967

 15. Chojnacki Piotr. Ibidem, t. 5, 1967, kol. 350.
 16. Chwistek Leon. Ibidem, t. 5, 1967, kol. 376.
 17. Cieszkowski August. Ibidem, t. 5, 1967, kol. 461.
 18. Czeżowski Tadeusz. Ibidem, t. 6, 1967, kol. 686.
 19. Dembowski Edward. Ibidem, t. 6, 1967, kol. 963.

  1968

 20. Kołakowski Leszek, w: Enciclopedia Filosofica II edizione Centro di Studi Filosofici di Gallarate, Firenze, Sansoni Editore, t. 3, 1968, kol. 1291.

  1969

 21. La filosofia marxista in Polonia, w: Enciclopedia Filosofica, t. 6, 1969, kol. 7-9.
 22. Heinrich Władysław, w: Enciclopédia Luso-Brasileira, t. 9, 1969, kol. 1678.
 23. Opowieść Pielgrzyma, rewizja przekładu z języka hiszpańskiego, w: Św. Ignacy Loyola Pisma wybrane - Komentarze Opracował Mieczysław Bednarz, Kraków 1969, WAM, t. 1, s. 172-232.
 24. Wybór listów. Wprowadzenie. Ibidem, t. 1, s. 483-489.
 25. List o doskonałości i gorliwości apostolskiej. Wprowadzenie, przekład z oryginału hiszpańskiego i przypisy. Ibidem, t. 1,s. 490-502.
 26. List o posłuszeństwie. Wprowadzenie, przekład z oryginału hiszpańskiego i przypisy Ibidem, t. 1,s. 503-516.
 27. Instrukcja ogólna o pracy apostolskiej Wprowadzenie i przekład z oryginału włoskiego Ibidem, t. 1,s. 537-539.
 28. Instrukcja dla jezuitów udających się do Ingolstadtu. Wprowadzenie, przekład z oryginału łacińskiego i przypisy. Ibidem, t. 1,s 547-554.
 29. Dyrektorium I, przekład z oryginału hiszpańskiego. Ibidem, t. 2 Dyrektoria Ignacjańskie do Ćwiczeń Duchownych, s. 216-219.
 30. Dyrektorium II, przekład z oryginału hiszpańskiego. Ibidem, t. 2, s. 221-222.

  1970

 31. Nowa postawa Kościoła wobec niewierzących, „Ateneum Kapłańskie", r. 62, t. 74, 1970, z. 3 (368), s. 416-427.

  1971

 32. Tomizm a współczesność. VII Międzynarodowy Kongres Tomistyczny w Rzymie, „Znak", 23 1971, nr 1 (199), s. 100-110.
 33. Kwiatkowski Franciszek, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 16, Wrocław 1971, s. 352-353.
 34. Recenzja Enciclopedia Filosofica, t. 1-6, Firenze 1968-1969, „Studia Philosophiae Christianae", 7: Warszawa 1971, nr 2, s. 352-357.

  1972

 35. Człowiek i świat. Szkice filozoficzne. Praca zbiorowa pod redakcją Romana Darowskiego, Kraków 1972, WAM, ss. 266.

  Recenzje:

  J. W. Gałkowski, Popularyzacja antropologu filozoficznej, „Więź", 16 1973, nr 11, s. 121-124.
  S. Ziemiański, W sprawie pewnej recenzji, „Więź", 17: 1974, nr 5, s. 158-160. Odpowiedz Recenzenta, s. 161.
  A. Siemianowski, Problem człowieka, „W drodze", 1: 1973, nr 2, s. 92-97.
  P. Trzebuchowski, Chrześcijańska wizja człowieka, „Życie i Myśl", 23; 1973, nr 11, s. 139-144.
  R. Waszkinel, Popularnie o filozofii człowieka, „Zeszyty Naukowe KUL", 17: 1974, nr 4, s. 75-82.
  Wstęp do filozofii człowieka, „Za i Przeciw", 17: 1973, nr 21, s. 8 (A. K. ).
  „Archives de Philosophie", 38: 1975, s. 168 (C. Michalewski).
  „Gregorianum", vol. 54: 1973, fasc. 3, s. 587-588 (J. Szaszkiewicz).
  „Ruch Filozoficzny", 32: 1974, nr 1, s. 83-84.
  „Tygodnik Powszechny", 27: 1973, nr 14, s. 8.
 36. Słowo wstępne. Ibidem, s. 6.
 37. Człowiek w filozofii współczesnej. Ibidem, s. 7-38.
 38. Filozofia człowieka bibliografia. Ibidem, s. 247-261.

  1973

 39. La théorie marxiste de la vérité, Rome 1973, ss XII + 310. Sumptibus Facultatis Philosophicae Cracoviensis Societatis Jesu.

  1974

 40. Człowiek: istnienie i działanie. Praca zbiorowa pod redakcją Romana Darowskiego, Kraków 1974, WAM, ss. 228.

  Recenzje:

  J. Gałkowski, Tworzenie się człowieka, „Więź", 19 1976, nr 7-8, s. 241-246.
  „Ruch Filozoficzny", 34: 1976, nr 1-2, s. 139; nr 3, s. 256.
  W. Strzecha, Tu rodzi się człowiek, „Kierunki", 21: 1975, nr 16, s. 4-5 .
  „Zorza", 20: 1976, nr 10, s. 2 (W. Ż.).
 41. Wprowadzenie. Ibidem, s. 5-8.
 42. Między przeszłością a przyszłością Zagadnienie historyczności (dziejowości) człowieka. Ibidem, s. 61-90.
 43. Otwarci w wierze. Praca zbiorowa pod redakcją Romana Darowskiego, Kraków 1974, WAM, ss. 290.
  Recenzje:

  „Ateismo e Dialogu" Bollettino del Segretanato per i non credenti, 10: Citta del Vaticano 1975, nr 2, s.  82-83 (F. Škoda),
  „Przewodnik Katolicki", 1975, nr 35, s. 2 (A. Wróbel).
 44. Wprowadzenie. Ibidem, s. 5-7.
 45. Soborowy przełom w stosunku Kościoła do niewierzących. Ibidem, s. 213-227.
 46. Ku praktyce dialogu wierzących z niewierzącymi. Ibidem, s. 245-267.

  1975

 47. La philosophie en Pologne après la secondeguerre mondiale. Rome 1975, ss. 47, Faculté de Philosophie de la Compagnie de Jésus, Cracovie.

  1976

 48. Borkowski-Dunin Stanisław, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin – KUL, t. 2, 1976, kol. 817-818.
 49. Buczyński Wincenty. Ibidem, kol. 1153.
 50. Buffier Claude. Ibidem, kol. 1182-1183.

  1977

 51. État actuel des recherches sur l'enseignement de la philosophie dans les collèges des Jésuites de Pologne du XVIe au XVIIIe siècle, „Archivum Historicum Societatis Iesu", vol. XLVI: Roma 1977, s. 388-398.

  1978

 52. Ks Paweł Siwek SJ W osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, „Znak", 30: 1978, nr 12(294), s. 1541-1548.
 53. Piotr Viana SJ (1549-1609) i jego działalność filozoficzna w Polsce, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce", t. 23, 1978, s. 35-53.
 54. Stan obecny i perspektywy badań nad filozofią w szkołach jezuickich w Polsce (XVI-XVIII w), „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", t. 24, 1978, s. 237-285.

  1979

 55. Adam Kwiryn Krasnodębski (1628-1702) Z komentarza do Fizyki Arystotelesa, przekład wyjątków z Philosophia Aristotelis explicata, Warszawa 1678, ustępy 78-80, w: Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, cz. 2, oprac. Z. Ogonowski, Warszawa 1979, PWN, s. 255-257.
 56. First Anstotelians of Vilnius, „Organon", numéro 15: Warszawa 1979, druk 1980, s. 71-91.
 57. Gorgonius Ageison SJ(1604-1665), Professor an der Wilnaer Akademie, „Zeitschrift für Ostforschung", 28 Marburg 1979, Heft 2, s. 256-269.
 58. Gorgomusz Ageison SJ (1604-1665), profesor w Akademii Wileńskiej, „Prawo Kanoniczne", 22: 1979, nr 3-4, s. 263-275.
  „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" zamieścił w dziale Zeitschriftenumschau obszerne omówienie (podpisane inicjałami E. M. W.) obu powyższych artykułów o Ageisonie. Recenzja ta zawiera też niektóre uzupełnienia dotyczące omawianego autora (Bd. 41: 1981, s. 204-206).
 59. Ks Paweł Siwek SJ Koleje życia i spuścizna pisarska, „Collectanea Theologica", 49: Warszawa 1979, fasc. l, s. 169-179
 60. Leonard Kraker SJ(1549/50-1605), pierwszy profesorfilozofii w Akademii Wileńskiej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce", t. 24, 1979, s. 65-82.
  – L. Kraker, le premier professeur de philosophie à l'Académie de Wilno, Résumé, p. 82.
 61. Vom Novizen zum Pater" Ausbildung des Nachwuchses [der Jesuiten m Sudpolen] Von P. Roman Darowski SJ und P. Fryderyk Młynarczyk SJ, „An unsere Freunde". Informationen der süddeutschen Jesuiten, München, April 1979/2, s.12-13.
 62. Pedro Viana,S.J. (1549-1609) y su actividad filosófica en Polonia, „Pensamiento", vol. 35, n. 140, octubre-diciembre 1979, Madrid, s. 425-443.
 63. Życie i działalność filozoficzna Tomasza Elżanowskiego SJ (1590-1656), „Studia Philosophiae Christianae", 15 1979, nr 2, s. 51-83.
 64. Recenzja Franciszek Bargieł SJ, Stanisław Szadurski SJ (1726-1789). Przedstawiciel uwspółcześnionej filozofii scholastycznej, Kraków 1978, s 313, „Gregonarium", vol. 60 Roma 1979, fasc. 4, s. 766-767 (po francusku).

  1980

 65. Studia z historii filozofii. Księga Pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy naukowej Ks. Profesora Pawła Siwka SJ. Pod redakcją Romana Darowskiego, Kraków 1980, Wydział Filozoficzny TJ, ss. 263.

  Recenzje:


  „Homo Dei", 52: 1983, nr 1, s. 76-77 (Verax);
  „Studia Gnesnensia", t. 7, Gniezno 1982-1983, s. 408-411 (A. F. Dziuba);
  „Studia Philosophiae Christianae", 20: 1984, nr 1, s. 200-202 (K. Szalata).
 66. 50-lecie działalności Ks. Profesora Pawła Siwka SJ 1930-1980 [Wstęp] Ibidem, s. 5-50 ans de travail scientifique du Père Paul Siwek, SJ 193 0-1980 [przekład powyższego wstępu]. Ibidem, s. 6, Koleje życia i działalność naukowa Ks. Pawła Siwka SJ. Ibidem, s. 7-14. – Biographie et activité scientifique du P. Paul Siwek, SJ. Résumé. Ibidem, s. 15-16.
 67. Bibliografia Ks. Pawła Siwka SJ. Ibidem, s. 16-26.
 68. Przepisy dotyczące nauczania filozofii w uczelniach jezuickich w Polsce w XVI wieku. Ibidem, s. 47-85.
  – Directives de l'enseignement de la philosophie dans les établissements scolaires des jésuites en Pologne au XVIe siècle, Résumé, p. 84-85
 69. Geneza dzieła Wojciecha Tylkowskiego SJ Philosophia curiosa", „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", t. 26, 1980, s. 21-34.
  – La genèse de l'oeuvre de W. Tylkowski «Philosophie curiosa», Résumé, p. 33-34.
 70. Hieronim Stefanowski SJ (1568-1606) – profesor filozofii w Poznaniu i Wilnie, „Roczniki Filozoficzne", 28 1980, zeszyt 1, s. 167-181.
  – H. Stefanowski, professeur de philosophie a Poznań a Wilno, Résumé, p. 180-181.
 71. Jan Klein SJ (1556-1601), wykładowca filozofii w Poznaniu, „Studia Philosophiae Christianae", 16: 1980, nr 2, s. 145-160.
 72. John Hay, SJ, and the Origins of Philosophy in Lithuama, „The Innes Review", vol. 31: Glasgow 1980, No. 1,s. 7-15.
 73. Międzynarodowy Kongres na tematEwangelizacja i ateizm", „Nasze Wiadomości", Wyd. Prowincja Polski Południowej TJ, zeszyt 4: Kraków 1980, s. 79-80.
 74. Pierwsi arystotelicy wileńscy, „Analecta Cracoviensia", t. 12, Kraków 1980, s. 173-191.
  – Premiers Aristotéliciens de Wilno, Résumé, p. 190-191.
 75. Sprawozdanie z działalności Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie za rok 1978/79, „Nasze Wiadomości", zeszyt 1: Kraków 1980, s. 42-46.
 76. Sprawozdanie z działalności Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w roku akademickim 1979/80, „Nasze Wiadomości", zeszyt 4, 1980, s. 84-89.
 77. Recenzja Filozofia Ks. Stanisława Szadurskiego SJ, „Przegląd Powszechny", Londyn 1980, nr 5 (393), s. 15-17.

  1981

 78. Le caratteristiche speciali del problema,Evangelizzazione e ateismo" in Polonia, „ASCE News Rivista bimestrale dell'Azione Socialisti Cristiani Europei" (Milano), nr 11, March-April 1981, s 25, 26, 20.
 79. The features of the problemEvangelisation and atheism" in Poland. Ibidem, s. 26-27, 20 (przekład poprzedniego artykułu).
 80. Evangelizzazione e ateismo in Polonia, w Evangelizzazione e ateismo. Atti del Congresso Internazionale su Evangelizzazione e ateismo, Roma, 6-11 ottobre 1980, Roma 1981, Urbaniana University Press, s. 273-276.
 81. Ewangelizacja i ateizm". Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu w Rzymie (6-10 X 1980), „Znak", 33 1981, nr 7 (325), s. 971-977.
 82. Poglądy filozoficzne Stanisława Jaworskiego SJ (1711-1779), „Roczniki Filozoficzne", KUL, 29: 1981, zeszyt 1,s. 109-124.
  – Conceptions philosophiques de S Jaworski, Résumé, p. 123-124.
 83. Richard Singleton, S.I. (1566-1602), first Professor of Philosophy at Braniewo,„Gregorianum", vol. 62 Roma 1981, fasc. 1, s. 159-172.
 84. Ryszard Singleton SJ (1566— 1602), pierwszy profesor filozofii w Braniewie, „Studia Philosophiae Christianae", 17: 1981, nr 2, s. 41-56.
  – R. Singleton, le premier professeur de philosophie à Braniewo, Résumé, p. 55-56.
 85. La situación religiosa en Polonia, „Sillar", 1: Madrid 1981, n. 1,s. 113-115.
 86. Z dziejów formacji filozoficznej Jezuitów po r.1945, „Nasze Wiadomości", zeszyt 6: Kraków 1981, s. 16-29.

  1982

 87. Andrzej Nowak SJ (1570-1629), profesor filozofii w Akademii Wileńskiej, „Studia Philosophiae Christianae", 18: 1982, nr 2, s. 71-88.
  – A. Nowak, professeur de philosophie à l'Academie de Wilno, Résumé, p. 87-88.
 88. Dyrektoria Ignacjańskie do Ćwiczeń Duchownych Dyrektorium I i Dyrektorium II, przekład z oryginału hiszpańskiego, w: Św Ignacy Loyola, Ćwiczenia Duchowne, Kraków 1982, s. 184-187 oraz 189-190, zob. też s. 206 (przedruk pozycji nr 29 i 30).
 89. Sprawozdanie z działalności Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w roku akademickim 1980/81, „Nasze Wiadomości", zeszyt 7: Kraków 1982, s.. 104-116.
 90. Towarzystwo Naukowe Księży Jezuitów w Krakowie 1951-1981, Nasze Wiadomości", zeszyt 7: Kraków 1982, s. 83-94.

  1983

 91. Diego Ortiz SJ (1564-1625),profesor de filosofia en Polonia, „Pensamiento", vol. 39, n 154, abril-julio 1983, Madrid, s. 149-163.
 92. Jakub Ortiz SJ (1564 1625), profesor filozofii w Poznaniu i w Akademii Wileńskiej, „Studia Philosophiae Christianae", 19: 1983, nr 2, s. 5-24.
  – Diego Ortiz, professeur de philosophie à Poznań et à l'Academie de Wilno, Résumé, p. 23-24.
 93. Koleje życia i działalność filozoficzna Aleksandra Podlesieckiego (1683-1762), „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", t. 29, 1983, s. 3-20.
  – Vie et actvité philosophique d'Alexandre Podlesiecki, Résumé, p. 20.
 94. Podlesiecki Aleksander, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 27, Wrocław 1983, s 121-122.
 95. Quaedam problemata Congregationi Provinciae [Poloniae Meridionalis Societatis lesu] proposita, „Nasze Wiadomości", nr 8: Kraków 1982/83, s. 65-67, zob. także s. 67-69 (Discussio).
 96. Recenzja Franciszek Bargieł, Stanisław Szadurski SJ (1726-1789), Kraków 1978, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", 26: 1983, nr 4, s. 79-81.

  1984

 97. Bieżąca bibliografia jezuitów polskich (1983-1984), „Nasze Sprawy" Wyd. Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1984, nr 5, s. 101-115.
 98. Kościół wobec zjawiska ateizmu, w: Socjologia religii. Wybór tekstów. Wyboru dokonał i opracował F. Adamski, Kraków 1984, WAM, s. 540-548, 550.
 99. Marcina Śmigleckiego SJ rękopiśmienne wykłady z logiki (Akademia Wileńska, r. 1586/87), „Studia Philosophiae Christianae", 20: 1984, nr 1, s. 31-53.
  – Les cours manuscrits de logique à l'Académie de Wilno, par M. Śmiglecki [Smiglecius], Résumé, p. 53.

  1985

 100. Bieżąca bibliografia jezuitów polskich (1984), „Nasze Sprawy", Kraków 1985, nr 2,s. 32-34.
 101. Die philosophische Tätigkeit von Johannes Klein SJ (1556-1601), „Gregorianum", vol. 66: 1985, fasc. 2, s. 315-331.

  1986

 102. Bibliografia jezuitów polskich za rok 1985, „Nasze Sprawy", Kraków 1986, nr 2, s. 30-33.
 103. Filozofia Jana Kowalskiego SJ (1711-1782), „Studia Philosopiae Christianae", 22: 1986, nr 1, s. 167-186.
  – La philosophie de J. Kowalski, Résumé, p. 185-186.
 104. Ks. Kazimierz Drzymała SJ. Biografia Bibliografia, „Nasze Sprawy", 1986, nr 5, s. 86-91.
 105. Ks Mieczysław Bednarz SJ Biografia Bibliografia, „Nasze Sprawy", 1986, nr 11, s. 212-217.
 106. Ks Paweł Siwek SJ (1893-1986), „Nasze Sprawy", 1986, nr 7, s. 133-136.
 107. Ks Paweł Siwek, SJ (1893-1986), „Tygodnik Powszechny", 40: 1986, nr 30 z 27 VII 1986, s. 2.
 108. Mateusz Bembus S J (1567-1645), profesor filozofii w Poznaniu, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", t. 31, 1986, s. 213-228.
  – M. Bembus, professeur de philosophie à Poznań, Résumé, p 227-228
 109. Nowe źródła do działalności filozoficznej Jakuba Ortiza SJ (1564-1625), „Studia Philosophiae Christianae", 22: 1986, nr 2, s. 15-24.
  – Nouvelles sources concernant l'activité philosophique de Diego Ortiz, Résumé, p. 24.
 110. Nuevas fuentes de la actividad filosofica de Diego Ortiz, SJ (1564-1625) en Polonia, „Pensamiento", vol. 42. n. 168: octubre-diciembre 1986, Madrid, s. 468-472.
 111. Starania o wydawanie rocznika , Miscellanea Philosophica ", „Nasze Sprawy", 1986, nr 2, s. 29, 1987, nr 4, s. 70-71.
 112. Śp. Ks. Andrzej Bober SJ, „Nasze Sprawy", 1986, nr 4, s. 56-58.
 113. Śp. Brat Tomasz Niziołek SJ, „Nasze Sprawy", 1986, nr 1, s. 12-14 – Ten sam tekst w „Jezuici Nasze Wiadomości", Kraków 1986, nr 2, s. 31-32.

  1987

 114. Ks. Andrzej Bober SJ (1917-1986) [Uzupełnienia], „Nasze Sprawy", 1987, nr 11, s. 230-232.
 115. Szczepanowice nad Dunajcem Historia mapa, Kraków 1987, 44 x 31 cm (folder)
 116. Filozofia zajmująca [recenzja] Franciszek Bargieł, Wojciech Tylkowski i jego Philosophia curiosa" z 1669 r., Kraków 1986, ss. 197, „Przegląd Powszechny", 1987, nr 11, s. 279-280.

  1988

 117. Stanisław Radzimski SJ (1565-1622), wykładowca filozofii w Braniewie i Kaliszu, „Studia Philosophiae Christianae", 24: 1988, nr 2, s. 179-191.
  – S. Radzimski, professeur de philosophie à Braniewo et a Kalisz, Résumé, p. 190-191.
 118. Stosunek Andrzeja Rudzkiego SJ (1713-1766) do filozofii Kartezjusza, „Studia Philosophiae Christianae", 24: 1988, nr 1, s. 170-176.
 119. Szczepanowice nad Dunajcem. Zarys dziejów wsi, parafii katolickiej i gminy kalwińskiej, „Currenda" Organ Urzędowy Diecezji Tarnowkiej, 138: 1988, nr 4-6, s. 227-232 (mapka, il.).
 120. Kościół i parafia w Błoniu. Ibidem, s. 232-239 (2 zdjęcia).
 121. Z filozofii polskiej XVII wieku [recenzja:] Franciszek Bargieł, Tomasz Młodzianowski SJ (1622-1686) jako filozof z kręgu myśli suarezjanskiej, Kraków 1987, ss. 240, „Przegląd Powszechny", 1988, nr 3, s. 449-452.

  1989

 122. Ghellinck d'Elseghem Joseph SJ, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin, KUL, t. 5, 1989, kol. 1046.
 123. Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, 1988, Kraków 1989, ss. 212 (współredaktor)
 124. Uwagi na temat filozofii jezuitów w Polsce w XVI wieku, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", 1988, Kraków 1989, s. 77-104.
 125. Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1932-1988, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", 1988, Kraków 1989, s. 5-39.
  – Ibidem inter alia Propositiones defendendae ex universa philosophia, Cracoviae 1935, p. 8-13, Theses pro examine ex universa philosophia, Cracoviae 1968, p. 24-24.

  1990

 126. Dialog z niewierzącymi, „Tygodnik Powszechny", 44: 1990, nr 49 z 9 XII 1990, s. 9.
 127. Kongregacje polskich jezuitów, „Tygodnik Powszechny", 44: 1990, nr 22 z 3 VI 1990, s. 9. Ten sam tekst w „Pismo Okólne" Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Episkopatu Polski, Warszawa, 23: 1990, nr 22, s. 12.
 128. Ks. Wawrzyniec Bartilius SJ (1569-1635). Wybitny tarnowianin z przełomu XVI i XVII wieku, „Rocznik Tarnowski", Tarnów 1990, s. 129-132.
 129. O. Kazimierz Drzymała. Uzupełnienie biografii i bibliografii, „Nasze Sprawy", Kraków 1990, nr 4, s. 12-13.
 130. Początki nauczania filozofii w Kolegium Jezuitów w Poznaniu (w. XVI), „Rocznik Wydziału Filozoficznego w Krakowie", 1989, Kraków 1990, s. 207-233.
 131. Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, 1989, Kraków 1990, ss. 284 (współredaktor).
 132. Rozmiłowany w dziejach własnego zakonu Ks. Kazimierz Drzymała SJ (1905-1990), „Homo Dei", 59: 1990, nr 3-4, s. 232-234.

  1991

 133. Dialog z niewierzącymi - 25-lecie działalności Papieskiej Rady ds Dialogu z Niewierzącymi (1965-1990), „Pismo Okólne", 24 1991, nr 4, s. 18-20.
 134. 25-lecie działalności Papieskiej Rady do Spraw Dialogu z Niewierzącymi (1965-1990), „Horyzonty Wiary", 1991, nr 8, s. 53-60.
 135. Działalność Papieskiej Rady do Spraw Dialogu z Niewierzącymi (1965-1990), „Posłaniec Serca Jezusowego", 120: 1991, nr 1, s. 15.
 136. Jana Kowalskiego SJ rękopiśmienne wykłady filozofii przyrody (Ostróg 1747/48), „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", 1990, Kraków 1991, s. 129-133.
 137. Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [t. 3:] 1990, Kraków 1991. ss. 158 (współredaktor wraz ze Stanisławem Ziemiańskim)
 138. Roszkowski Ludwik (1736-1781), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 32, Wrocław 1989-1991,s. 266-267.
 139. Stanisław Śmiałkowicz SJ (1592-1648), wykładowca filozofii we Lwowie i Krakowie, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", [t. 3: ] 1990, Kraków 1991, s. 91-100.
  – S. Śmiałkowicz, professeur de philosophie à Lwów et a Cracovie, Résumé, p. 100.

  1992

 140. Dzieje szkolnictwa parafialnego w Jodłówce-Szczepanowicach, „Currenda", 142: 1992, nr 7-9, s. 724-732.
 141. Kaplica w Dąbrówce Szczepanowskiej, „Currenda", 142: 1992, nr 7-9,s. 721-724.
 142. Ks. Włodzimierz Żukotyński SJ (1864-1949), biolog (entomolog) i meteorolog, „Rocznik Tarnowski", Tarnów 1991/1992, s. 147-150.
 143. Rudzki Andrzej (1713-1766), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 33, Wrocław 1991-1992, s. 45-46.
 144. Wawrzyniec Bartilius SJ (1569-163 5), filozof i teolog, „Bobolanum", t. 3, Warszawa 1992, s. 101-111.
  – Wawrzyniec [Laurentius] Bartilius, philosophe et théologien, Résumé, p. 111.
 145. Wydział Filozoficzny TJw Krakowie i Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Sekcja Św Andrzeja Bobohli Bobolanum", „Nasze Sprawy", 1992, nr 3, s. 15-16 (informacje i dane statystyczne z r. Akad. 1991/92)

  1993

 146. Szczepanowice nad Dunajcem. Dzieje wsi, parafii katolickiej i gminy kalwińskiej, Kraków 1993, Wydział Filozoficzny TJ (Instytut Kultury Religijnej), ss 557 + 103 zdjęcia poza tekstem + folder (krotka historia i mapa wsi) + wkładka (mapa okolicy)
  Szczepanowice, pagus ad fluvium Dunajec Historia pagi, paroeciae catholicae et communitatis calvinisticae, Summanum, paginae 502-503.
  Szczepanowice, ein Dorf am Fluß Dunajec, Zusammenfassung, s. 504-505.
  Table of Contents, p. 254-555.

  Recenzje:

  Benedyktyńska praca krakowskiego jezuity Monografia Szczepanowic, „Dziennik Polski", nr 103, 7 V 1993 (as)
  J. Chumiński, Kto zna takie Szczepanowice? TeMI (Tarnów), 3 czerwca 1993, s. 12.
  J. Chumiński, Wzorcowa monografia Szczepanowic nad Dunajcem, „Zeszyty Wojnickie", 1994, nr 4, s. 2-4.
  M. Kosman, Jezuitów polskich portret własny. Badania ostatniego stulecia, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce", 42, 1998, s. 225.
  R. Leszczyński, Historia ewangelickiego zboru przez jezuitę napisana, w: Kalendarz ewangelicko-reformowany na 1994 rok, Warszawa 1993, s. 79-83.
  Ks. Leopold Regner, Z historiografii lokalnej. Monografia. Szczepanowice nad Dunajcem, „Bobolanum", 5: 1994, s. 223-226.
  J. Sikorski, Szczepanowice, „Czas Krakowski", 5-6 III 1994, s. 14.
  A. Sypek, Monografia Szczepanowie Dzieło życia, „Gazeta Wyborcza" – „Gazeta w Tarnowie", nr 13, 5 maja 1993.
  J. Szymański, Interesująca monografia Szczepanowic, w: Szczepanowice nad Dunajcem, Kraków 2005, s. 488-492.
  „Archeion", 1995, t. 94, s. 128-129 (W Urban).
  „Częstochowskie Studia Teologiczne", XXI-XXII: 1993/1994, s. 351-354 (J. Związek)
  „Folia Historica Cracoviensia', 8: 2002, s. 354-356 (W. F. Murawiec).
  „Homo Dei", 62: 1993, nr 4, s. 120-122 [o. Jan Słowik CSsR].
  „Horyzonty Wiary", Kraków 1993, nr 18, s. 86-87 (K. Rachanski);
  „Krakowski Rocznik Archiwalny", I: 1995, s. 154-156 (S. Radoń).
  „Kwartalnik Historyczny", 51: 1994, nr 4, s. 148-151 (W. Kriegseisen).
  „Nasza Przeszłość", t. 80, 1993, s. 377-380 (L. Grzebień).
  „Odrodzenie i Reformacja w Polsce", t. 38, 1994, s. 131-132 (J. Tazbir).
  „Przegląd Historyczny", 84: 1994, z. 3, s. 408-411 (U. Augustyniak).
  „Przegląd Kalwaryjski", 1995, nr 1, s. 79-81 (W. Murawiec).
  „Przegląd Powszechny", 1993, nr 10 (866), s. 164 (HS).
  „Rocznik Sądecki", t. XXII 1994, s. 355-356 (Z. Noga).
  „Saeculum Christianum", 2: 1995, nr 2, s. 228-229 (H. Wisner)
  „Słowo-Dziennik Katolicki" - Magazyn, 10-11-12 VI 1994, s. 27 (M. Brzeziński).
  „Studia Historyczne", 37: 1994, z. 1. 129-131 (A Patek).
  „Studia Sandomierskie", t. 6, 1990-1996, Sandomierz 1999, s. 637-638 (Z. Kalinowski).
  „Studia Theologica Varsaviensia", 31: 1994, nr 2, s. 273-275 (A. F. Dziuba).
  „Wiadomości ORPAN", nr 8/1537, Warszawa, 21.03-1.04 1994, s. 2.
 147. Filozofia człowieka (wykłady i ćwiczenia) [program], „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", [t. 4:] 1991-1992, Kraków 1993, s. 47-48.
 148. Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku Próba syntezy, w: Jezuici a kultura polska, Kraków 1993, s. 51-74. (Bibliografia, s. 69-74).
  – Jesuit Philosophy in Poland from the 16th to the 18th Centuries, Summary, p. 353.
 149. Filozofia moralna Wojciecha Sokołowskiego SJ (1586-1631), „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", t. 38: 1993, s. 53-63.
 150. Gustav A. Wetter SJ (1911-1991) a marksizm (Recenzja H. Dahm, Seid nüchtern und wachsam Gustav A. Wetter und die Philosophische Sowjetologie, München 1991, ss. 355), „Logos i Ethos", 1993, nr 1, s. 242-244.
 151. Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu [Odpowiedz na ankietę] Praca zbiorowa pod red. bpa B. Bejze, pod tym samym tytułem, Warszawa 1993, s. 44-45 (wyd. 2; 1994, s. 48-50).
 152. Marcin Łubieński SJ (1586-1653),profesor filozofii w Kaliszu i Lwowie, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", [t. 4:] 1991-1992, Kraków 1993, s. 255-266.
  – M. Łubienski, professeur de philosophie à Kalisz et à Lwów, Résumé, p. 266.
 153. Renaissance Latin Aristotle Commentaries Written by Jesuits in Poland. A Supplement to Lohr's «Latin Aristotle Commentaries», „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie", Bd. 40: 1993, Heft 1-2, s. 169-180.
 154. Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [t. 4:] 1991-1992, Kraków 1993, ss. 307 (współredaktor wraz ze Stanisławem Ziemiańskim).
 155. Recenzja A. F. Dziuba, Jan Azor teolog-moralista, Warszawa 1988, ss. XXIX + 346, „Horyzonty Wiary", 1993, nr 17, s. 85-86.

  1994

 156. Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku, Kraków 1994, Fakultet Filozoficzny TJ, ss. 450, ilustracje.
  La philosophie dans les collèges des jesuites en Pologne au XVIe siecle, Table des matières, p 411-413, Résumé, p. 415-437.

  Recenzje:

  F. Bargieł, Filozofia jezuitów w Polsce, „Nasza Przeszłość", t. 84, Kraków 1995, s. 357-360.
  M. Kosman, Jezuitów polskich portret własny. Badania ostatniego stulecia, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce", 42, 1998, s. 225.
  M. Markowski, Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w latach 1573-1602, „Kwartalnik Filozoficzny", 24: 1996, z. 3, s. 200-202.
  R. Plečkaitis, Prie profesionaliosios filosofijos Lietuvoje iątakų [U początków filozofii profesjonalnej na Litwie], „Kultūros barai" [Horyzonty Kultury], Vilnius 1996, nr 7, s. 74-77.
  J. Sieg, Filozofia jezuitów w Polsce, „Bobolanum" (Warszawa), 6: 1995, s. 184-190.
  „Acta Mediaevalia", XIII: 2000, KUL, s. 358-365 (S Janeczek).
  „Archeion", 1966, t. 96, s. 207-209 (J. Cygan).
  „Archiv für Geschichte der Philosophie", 79: 1997, s. 222-224 (S K Knebel).
  „Archivum Historicum Societatis Iesu" (Roma), vol. 65: 1996, s. 247-250 (M. Inglot).
  „Forum Philosophicum", 1: 1996, s. 286-289 (S Obirek - po francusku), 2: 1997, s. 284-288 (K Puchowski - po angielsku).
  „Forum Philosophicum", 4: 1999, s. 293-295 (G Schuppener, po niemiecku).
  „Gregorianum" (Roma), vol. 79: 1998, fasc. 1, s. 199-201 (K Puchowski).
  „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", XL 1995, nr 4, s. 109-114 (M Zgorzak).
  „Odrodzenie i Reformacja w Polsce", XL 1996, s. 137-138 (A Aduszkiewicz).
  „Principia" (Kraków), XV 1996, s. 203-206 (bbh)
  „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego", II: 1996, nr 1, s. 79.
  „Rocznik Sądecki", t. XXIV, 1996, s. 264-265 (R Pelczar).
  „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", 1995-1996, Kraków 1996, s. 143-146 (K. Rachański).
  „Roczniki Filozoficzne KUL", XLIII: 1995, z. 1, s. 256-262 (S. Janeczek).
  „Ruch Filozoficzny", 53: 1996, nr 1, s. 89-91 (L. Regner).
  „Wolfenbütteler Renaissance Mitteilungen", Jahrgang 20: 1996, Heft 3, s. 132-134 (P. R. Blum).
  „Wrocławski Przegląd Teologiczny", III: 1995,nr 1, s. 121-123 (I. Dec).
  „Zeszyty Naukowe Pedagogika Historia Wychowania", 25, Uniwersytet Gdański, 1997, s. 197-200 (K. Puchowski).
 157. Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce (Wybór artykułów), Kraków 1994, ss. 260 (Konsultacja naukowa).
 158. Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [t. 5:] 1993-1994, Kraków 1994, ss. 327 (redaktor)
 159. Początki filozofii na Litwie. Ibidem, s. 191-207.
  – The origins of philosophy in Lithuania, Summary, p. 205-207.
 160. Marcina Śmigleckiego SJ traktat O lichwie" (1596). Ibidem, s. 209-228.
  – Le traité de M. Śmiglecki [Smiglecius] De l'usure (1594), Résumé, p. 226-228.
 161. Ks. Józef Kulinowski (1864-1944), „Zeszyty Wojnickie", 1994, nr 1, s. 14.
 162. Recenzja.: S. Radoń, Z dziejów polemiki antyariańskiej w Polsce XVI-XVII wieku, Kraków 1993, Universitas, ss. 171, „Horyzonty Wiary", 5: 1994, nr 3, s. 81-83, „Nasza Przeszłość", 82: 1994, s. 407-409.
 163. Recenzja Platon, Faidros, przełożył L. Regner, Warszawa 1993, ss. XXVI + 90, „Ruch Filozoficzny", 51 1994, nr 2, s. 169-170.

  1995

 164. Filozofia człowieka. Zarys problematyki, Kraków 1995, Wydział Filozoficzny TJ
  – Wydawnictwo WAM, ss. 152 (wyd. 2: 1996, wyd. 3: 2002).
  La philosophie de I homme. Table des matières, p. 136-137.

  Recenzje:

  „Forum Philosophicum", 3: 1998, s. 275-276 (D. Radecki).
  „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego", II: 1996, nr 1, s. 79.
  „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", [t. 6:] 1996-1996, s. 165-168 (S. Ziemiański).
  „Ruch Filozoficzny", 53: 1996, nr 2-3, s. 452-453.
  „Ruch Filozoficzny", 55:  1998, nr 3, s. 493-494 (J. Pawlak).
  „Wrocławski Przegląd Teologiczny", 4: 1996, nr 1,s. 150-151(I. Dec).
 165. Wojciech Sokolowski SJ (1586-1631) i jego filozofia, Kraków 1995, Wydział Filozoficzny TJ, ss. 64.
  Wojciech Sokołowski SJ (1586-1631) et sa philosophie, Résumé, p. 61-64.

  Recenzje:

  „Forum Philosophicum", t. 2: 1997, s. 288-290 (D. Radecki).
  „Komunikaty", W-wa 1995, nr 6, s. 12-13.
  „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego", II: 1996, nr 1, s. 79.
  „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", [t. 6:] 1995-1996, s. 154-157 (D. Radecki).
  „Ruch Filozoficzny", 53: 1996, nr 1, s. 142.
 166. Chcemy uczestniczyć w życiu filozoficznym Europy [Rozmowa o Wydziale Filozoficznym TJ w Krakowie], „Słowo" - Dziennik Katolicki, nr 103, z 30 V 1995, s. 8.
 167. Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku próba syntezy, w: VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń, 5-9 września 1995 Abstrakty, UMK w Toruniu 1995, s. 39-40.
 168. Filozofia Stefana Sczameckiego SJ (1658-1737), w: Jezuicka ars educandi. Prace ofiarowane Ks. Profesorowi Ludwikowi Piechnikowi SJ, Kraków 1995, WAM, s. 53-65.
 169. Grzegorz Arakielowicz SJ (1732-1798) i jego poglądy filozoficzne), „Analecta Cracoviensia", t. 27, 1995, s. 3-12.
  – G. Arakiełowicz et ses conceptions philosophiques, Résumé, p. 12.
 170. Spotkanie rektorów i dziekanów uczelni jezuickich z terenu Europy, Bratysława, 18-21 V 1995, „Nasze Sprawy", 1995, nr 6-8, s. 9-11.
 171. Wydział Filozoficzny TJ w Krakowie, „Posłaniec Serca Jezusowego", 1995, nr 10, s. 33 (wywiad).
 172. Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, w: Apostolski Plan Prowincji [Polski Południowej TJ], Kraków 1995, s. 32-34.
 173. Recenzja S. Głaz, Zagadnienie doświadczenia religijnego (Próba syntezy), Kraków 1995, ss. 282, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego", 2: 1996, nr 1, s. 54.

  1996

 174. Filozofia człowieka. Zarys problematyki, wyd. 2, Kraków 1996, Wydział Filozoficzny TJ - Wydawnictwo WAM, ss. 152 (wyd. 1: 1995, wyd. 3: 2002).
  La philosophie de I'homme. Table des matières, p. 136-137.
 175. Poglądy filozoficzne Antoniego Skorulskiego SJ (1715-1777), Kraków 1996, Wydział Filozoficzny TJ, ss. 74.
  Les conceptions philosophiques d'Antoine Skorulski SJ (1715-1777), Résumé, 54-58.

  Recenzje:

  „Forum Philosophicum", 3: 1998, s. 288-291 (K Rachanski).
  „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego", III: 1997, nr 1,s. 105-106.
  „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", [t. 7:] 1997-1998, s. 225-229 (D. Radecki).
 176. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995 Opracował L. Grzebień przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996, Wydział Filozoficzny TJ w Krakowie, Wydawnictwo WAM, ss. XVI + 888 - Współpraca naukowa i redakcyjna [całości dzieła], autor i redaktor działu Filozofia, w szczególności autor haseł:
 177. Filozofia [jezuitów w Polsce od XVI do XX w ], s. 155-163.
 178. Matematyka [u jezuitów w Polsce od XVI do XX w.; wraz z L. Grzebieniem], s. 411-412.
 179. Towarzystwo Naukowe Księży Jezuitów w Krakowie, s. 698-699.
 180. Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, s. 767-770.
 181. Siwek Paweł, s. 619.
 182. Śmiglecki Marcin, 616-617.
 183. Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku. Próba syntezy, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", t. 41, 1996, s. 47-73.
  – La philosophie des jésuites en Pologne du XVIe au XVIIIe siècle. Essai de synthese, Résumé, p. 72-73.
 184. Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku - Wybrane elementy syntezy [skrót referatu na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym w Toruniu w 1995 r], „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", [t. 6:] 1995-1996, Kraków 1996, s. 120-121.
 185. La philosophie dans les collèges des jésuites en Pologne au XVIe siecle, „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie", Bd. 43: 1996, Heft 1/2, s. 154-170.
 186. Moja życiowa przygoda z filozofią jezuitów w Polsce, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", [t. 6:] 1995-1996, Kraków 1996, s. 125-130.
 187. Paul Siwek SJ (1893-1986), philosophe et psychologue, „Forum Philosophicum", t. 1: Kraków 1996, s. 279-284.
 188. Sylwetka naukowa Ks. Prof. dra hab. Jana Siega SJ, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", [t. 6:] 1995-1996, Kraków 1996, s. 92-119.
 189. Szczepanowice, w: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 6, Warszawa 1996, s. 172 (skrót tego hasła zamieszczono w jednotomowej Małej Encyklopedii PWN).
 190. W sprawie przekładu dokumentów soborowych, „Teologia w Polsce", nr 47, Lublin, KUL, 1996, s. 79.
 191. Recenzja S Ziemiański, Teologia naturalna Filozoficzna problematyka Boga, Kraków 1995, ss. 400, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego", 2: 1996, nr 1, s. 28-31.
 192. „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", [t. 6:] 1995-1996, Kraków 1996, Wstęp oraz Foreword, s. 7-10.
 193. Redaktor „Forum Philosophicum, t. 1: 1996, ss. 291.

  1997

 194. La philosophie des jésuites en Pologne du XVIe au XVIIIe siècle Essai de synthese, „Forum Philosophicum", t. 2: 1997, s. 211-243.
 195. Polska odpowiedź na konkurs Akademii w Besançon. Jan Załuskowski SJ i jego Disputatio (1764) [w:] Kultura staropolska kultura europejska Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1997, s. 456-462.
 196. Singleton Richard (1566-1602), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 37, Warszawa-Krakow 1996-1997, s. 545-546.
 197. Recenzja: I. Dec, Dwie antropologie Tomaszowa i Mai celowa teoria człowieka,
  Wrocław 1995, ss 284, „Forum Philosophicum", t 2 1997, s 268-272 (po francusku)
 198. Recenzja: I. Dec, Transcendencja człowieka w przyrodzie, Wrocław 1994, ss 287, „Forum Philosophicum", t. 2: 1997, s. 263-265 (po francusku).
 199. Recenzja: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polsku Litwy, 1564-1995, Kraków 1996, ss. XVI + 888, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" III: 1997, nr 1, s. 36-38.
 200. Recenzja wydawnicza i konsultacja: Testamenty szlachty krakowskiej XVII-XVIII w. Oprac. A Falniowska-Gradowska, Kraków 1997, PAU, ss. 263.
 201. Redaktor „Forum Philosophicum", t. 2: 1997, ss. 310.

  1998

 202. Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku, Kraków 1998, Wydział Filozoficzny TJ, ss. 372.
  Etudes sur l 'histoire de la philosophie des jesuites en Pologne au XVIe et au XVIIIe siecle: Table des matieres, p. 371-372; Quelques reflexions d'un historien de la philosophie desjesuites en Pologne (XVIe-XVIIIe siecle), p. 356-360; plusieurs resumes, passim.

  Recenzje:

  „Archivum Historicum Societatis Iesu", 49: Roma 2000, fasc. 138, s. 282-283 (L. Polgar).
  „Bibliographie de la Philosophie", 46: Paris 1999, fasc. 1, nr 254 (A. Węgrzecki).
  „Forum Philosophicum", 4: 1999, s. 295-296, po francusku (D. Radecki).
  „Forum Philosophicum", 5: 2000, s. 291-294, po angielsku (B. Lisiak).
  „Ruch Filozoficzny", LVIII: 2001, nr 1, s. 312-315 (Wł. Tyburski).
  „Przegląd Piśmiennictawa Teologicznego", V: 1999, nr 1, s. 92.
  „Theologie und Philosophie", 75 (2000), s. 432 (G. Schuppener).
  W. Słomski,Polscy filozofowie-jezuici, „Edukacja Filozoficzna", 28: 1999, s. 390-395.
  „Wiek Oświecenia", 16: 2000 [2001], s. 161-175 (S. Janeczek).
  „Wrocławski Przegląd Teologiczny", IX: 2001, nr 1, s. 175-176 (I. Dec).
 203. Ks. Franciszek Bargieł SJ. Biografia - bibliografia. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", [t. 7:] 1997-1998, s. 163-189.
 204. Ks. Tadeusz Tomasz Ślipko SJ, „Edukacja Filozoficzna", t. 25, 1998, s. 185-198.
 205. Ks. Tadeusz Tomasz Ślipko SJ jako filozof. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", [t. 7]: 1997-1998, s. 143-161 (zmieniona i znacznie rozszerzona wersja pozycji poprzedniej).
 206. Pedro Viana SJ (1549-1609) et son activité de philosophe en Lituanie, „Forum Philosophicum", t. 3: 1998, s. 199-217.
 207. Powitanie [dziekana podczas inauguracji roku akad. 1996/97], „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", [t. 7:] 1997-1998, Kraków 1998, s. 77-80; zob. także s. 87.
 208. Skorulski Antoni, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 38, Warszawa-Kraków 1997-1998, s. 270-272.
 209. Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Przeszłość i teraźniejszość, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", [t. 7:] 1997-1998, s. 7-20.
  – Jesuit Faculty of Philosophy in Cracow, Summary, p. 19-20.
 210. Z doświadczeń historyka filozofii jezuitów w dawnej Polsce, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", [t. 7:] 1997-1998, s. 215-223.
 211. Rewizja przekładu (z języków angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego) oraz redakcja (wraz ze Stanisławem Ziemiańskim SJ): Dekrety 34. Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego. Rzym 1995, Kraków-Warszawa 1998, Polskie Prowincje TJ, ss. 288.
 212. Redaktor: „Forum Philosophicum", t. 3: 1998, ss. 303.
 213. Recenzja: Z. Śmierzchalski, Fizyka doświadczalna jako dziedzina filozofii w okresie oświecenia w Polsce na przykładzie dziełJózefa Rogalińskiego SJ (1728-1802), „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", [t. 7:] 1997-1998, s. 31-33.
 214. Sympozjum jezuitów filozofów w Krakowie, „Nasze Sprawy", Kraków 1998, nr 9, s. 20; ten sam tekst w: Biuletyn KAI, Principia, Logos i Ethos, Forum Philosophicum (1999), Jezuici. Nasze Wiadomości.

  1999

 215. Studies in the Philosophy of the Jesuits in Poland in the 16th to 18th Centuries,Cracow 1999 Kraków, School of Philosophy and of Education Ignatianum, pp. 281 (Papers in Enghsh, French, German, Spanish and Latin).

  Recenzje:

  „Actualidad Bibliografica de Filosofía y Teología", XXXVIII: Barcelona 2001, nr 75, s. 129 (A. Borràa).
  „Archivum Historicum Societatis Iesu" (Roma), A.. LXX, fasc. 140, 2001, s. 335-336.
  „Forum Philosophicum", 5: 2000, s. 290-291 (Ch. Rachański).
  „Gregorianum", vol. 82, nr 3, Roma 2001 (J. Gorczyca) s. 612.
  „Kwartalnik Filozoficzny", 28: 2000 [druk 2001], z. 4, s. 221 -227 (S. Janeczek).
  „Miscellanea", Praha, 2004 (G. Schuppener; po niemiecku).
  „Forum Philosophicum", t. 10: 2005, s. 294-295 (G. Schuppener).
  „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego", 7: 2001, nr 1 (13) s. 106 (K. Rachański).
 216. L'activité philosophique de Diego Ortiz (1564-1625) en Pologne et en Lituanie, „Forum Philosophicum", 4: 1999, s. 219-234.
 217. Agnieszka Zdeb (1912-1997) - zasłużona nauczycielka, „Zeszyty Wojnickie", VII: 1999, nr 9-11, s. 44-45.
 218. «Forum Philosophicum», „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego", [t. 8:] 1999, s. 98-110.
 219. Gdzie był kościół w Pelczowskiej Woli? „Zeszty Wojnickie", VII: 1999, nr 7-8, s. 7-15.
 220. La philosophie des jésuites en Pologne du XVIe au XVIIIe siècle. „Rassegna di Pedagogia" (Padova), LVII: 1999, n. 3-4, s. 153-164. - Jest to część artykułu nr 194. W tytule zamiast: XVIIIe siècle wydrukowano mylnie: XVIIe siècle.
 221. Redaktor: „Forum Philosophicum", t. 4: 1999, ss. 300.

  2000

 222. Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku, „Forum Philosophicum", 5: 2000, s. 21-42.
 223. Grzegorz Arakiełowicz (1732-1798), w: Filozofia i myśl społeczna w latach 1700-1830 (700 lat myśli polskiej), oprac. M. Skrzypek, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2000, s. 92-95 (biografia).
 224. Grzegorz Arakiełowicz, Kopernik a Biblia. Tekst przekładu przejrzał i poprawił Roman Darowski. Ibidem, s. 96-105.
 225. Jan Kowalski (1711-1782). Ibidem, s. 36-37.
 226. Adrian Miaskowski (1657-1737). Ibidem, 2-4.
 227. Andrzej Rudzki (1713-1766). Ibidem, 47-49.
 228. Andrzej Rudzki, Tezy filozoficzne z logiki i metafizyki. Przekład z języka łacińskiego i opracowanie. Ibidem, s. 49-54.
 229. Aleksander Podlesiecki 1683-1762. Ibidem, s. 25-27.
 230. Antoni Skorulski (1715-1777). Ibidem, 66-68.
 231. Antoni Skorulski, Tezy z logiki, metafizyki i psychologii (Commentariolum philosophiae, Wilno 1755, przekład i opracowanie fragmentów: nr 1, 4-11, 13, 15-23, 27, 29, 32-34, 36, 39, 42, 45, 59, 104, 108, 314-315, 322-323, 325). Ibidem, s. 69-74.
 232. La philosophie des jésuites en Pologne au XXe siecle, „Forum Philosophicum", 5: 2000, s. 43-53.
 233. Najnowsza filozofia jezuitów w Polsce, „Edukacja Filozoficzna", 29: 2000, s. 396-400.
 234. Paweł Siwek SJ, „Edukacja Filozoficzna", t. 29: 2000, s. 258-273.
  – P. Siwek (1893-1986), Résumé, 272-273.
 235. Redaktor: „Forum Philosophicum", t. 5: 2000, ss. 300.

  2001

 236. Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy - Słownik autorów, Kraków 2001, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum" - WAM, ss. 367 + 4 ss. ilustr. 
  La philosophie des jésuites en Pologne au XXe siècle. Essai de synthèse - Dictionnaire des auteurs, Résumé, p. 43-53.
  Propositiones defendendae ex universa philosophia, Cracoviae 1935, p. 65-68 (50 theses).
  Theses pro examine ex universa philosophia, Cracoviae 1968, p. 68-71 (50 theses).
  Książka jest dostępna w internecie: <Jezuici: Serwis Krakowski>.

  Recenzje:

  S. Cieślak, Filozofia jezuitów w Polsce w XX w., Nasza Przeszłość, 2002, t. 97, s. 463-468.
  S. Janeczek, Kompendium filozofii jezuitów polskich XX wieku, „Przegląd Uniwersytecki", 13: 2001, nr 5 (73), s. 20.
  „Forum Philosophicum", 7: 2002, s. 268-272 (K. Rachański; po francusku). „Parerga", 2004, nr 2, s. 174-177 (W. Słomski).
  „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego", 7: 2001, nr 2, s. 214 (K. Rachański). „Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie", 10: 2002-2003, Kraków 2004, s. 248-251 (S. Ziemiański). „Ruch Filozoficzny", 2002, nr 1, s. 200.
  „Studia Philosophiae Christianae", 38: 2002, nr 1, s. 111-114 (T. Ślipko). „Studia Sandomierskie", 9: 2002, s. 652-654 (S. Kowalczyk). „Wrocławski Przegląd Teologiczny", IX: 2001, nr 1, s. 188 (I. Dec). S. Ziemiański, O jezuitach-filozofach, „Logos i Ethos", 2001, nr 1 (11), s. 187-190.
 237. Informator Akademicki, 2001/2002. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie. Opracowanie: R. Darowski, St. Ziemiański, Kraków 2001, ss. 60.
 238. Arakiełowicz Grzegorz, Diccionario histórico de la Compañía de Jesus, directores: Charles E.
 239. O'Neill, Joaquín Ma Domínguez, Roma-Madrid2001, t. I, s. 211.
 240. Dmowski Józef Alojzy, ibidem, t. II, s. 1131.
 241. Kwiatkowski Franciszek, ibidem, t. III, s. 2234-2235.
 242. Sczaniecki Stefan, ibidem, t. IV, s. 3541-3542.-
 243. Siwek Paweł, ibidem, t. IV, s. 3587.
 244. Tylkowski Wojciech, ibidem, t. IV, s. 3852-3853 (współautor: P. Rabikauskas).
 245. Adrian Miaskowski SJ (1657-1737) jako filozof, „Forum Philosophicum", 6: 2001, s. 203-221.
  – Adrian Miaskowski en tant que philosophe, Résumé, p. 219-221.
 246. Andrzej Rudzki SJ (1713-1766) i jego filozofia, w: Jezuicka ars historica. Prace ofiarowane Ks. Prof. Ludwikowi Grzebieniowi SJ. Red. M. Inglot, S. Obirek, Kraków 2001, Ignatianum-WAM, s. 111-134.
 247. Informacja o Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, Komunikaty. Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka TJ, Warszawa 2001, nr 2, s. 16-17; Nasze Sprawy, 2001, nr 2, s. 11-12.
 248. Ks. Paweł Siwek SJ, w: Polska filozofia powojenna. Pod red. Witolda Mackiewicza, Warszawa 2001, t. II, s. 214-227.
 249. Ks. Tadeusz Tomasz Ślipko SJ, Ibidem, s. 309-323.
 250. Sokołowski Wojciech, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 40, 2001, s. 207-8.
 251. Stosunek jezuitów w Polsce do kartezjanizmu w XVII i XVIII wieku, „Analecta Cracoviensia", XXXIII: 2001, s. 35-49.
  – Le rapport des jésuites polonais du XVIIe et XVIIIe siècle au cartésianisme, Résumé, p. 48-49.
 252. ŚP. O. Stanisław Kuczkowski SJ, Nasze Sprawy, 2001, nr 2, s. 17-18; „Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie", [t. 9:] 2000-2001, Kraków 2001, s. 100-102.
 253. Wspomnienie o śp. Jerzym Chumińskim, „Zeszyty Wojnickie", 10: 2001, wyd. specjalne, nr I/2001, s. 14.
 254. Wybory władz Uczelni, „ Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie", [t. 9:] 2000-2001, Kraków 2001, s. 7-9.
 255. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, w: Bazylika Najświętszego Serca Jezusa w Krakowie i jezuickie dzieła. Red. T. Kukułka, Kraków 2001, WAM, s. 44-49.
 256. Dezza Paolo, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin, PTTA, t. 2: 2001, s. 525.
  Dmowski Józef Alojzy. Ibidem, s. 609.
 257. Redaktor: „Forum Philosophicum", t. 6: 2001, ss. 298.

  2002

 258. Filozofia człowieka. Zarys problematyki - Antologia tekstów. Wyd 3 rozszerzone, Kraków 2002, WSF-P Ignatianum - Wydawnictwo WAM, ss 276 (Contents – Theses, s. 257-260, Table des matières - Thèses, s 261-265).
  Philosophical Anthropology Outline of Problems - Anthology of Texts. Table of Contents, p 257-258, Main Problems: Theses, p. 258-260.
  Anthropologie philosophique Esquisse de la problématique – Anthologie des textes. Table des matières, p. 261-262, Principaux problèmes: Thèses, p. 262-264.

  Recenzje:

  „Forum Philosophicum", 8: 2003, s. 283-286 (S. Leśniak).
  „Gregorianum", 84: 2003, nr 3, s. 726 (J. Gorczyca).
  „Logos i Ethos", 2002, nr 1-2, s. 219-223 (S. Ziemiański).
  „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego", VIII: 2002, nr 1 (15), s. 109-111.
  „Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie", t. X: 2002-2003, Kraków 2004, s. 252-257.
  „Społeczeństwo", XIII: 2003, nr 55/56, s. 489-492 (P. Borkowski).
  „Studia Philosophiae Christianae", 39: 2003, nr 1, s. 241-244 (M. Krasnodębski).
  „Wrocławski Przegląd Teologiczny", 10: 2002, nr 2, s. 148-149 (I. Dec).
  „Zeszyty Naukowe KUL", XLV: 2002, nr 3-4, s. 113-116 (S. Kowalczyk).
 259. Professor Jan Sieg SJ (1919-2001) - In Memoriam, „Forum Philosophicum", 7: 2002, s. 252-254 [in deutscher Sprache; w języku niemieckim].
 260. Śp. O. Jan Sieg SJ (1919-2001), „Nasze Sprawy", 2002, nr 1, s. 20-24.
 261. Tadeusz Ślipko SJ. Biographisch-bibliografische Daten und philosophische Ansichten, „Forum Philosophicum", 7: 2002, s. 29-48.
 262. Red.: Wydział Filozoficzny, w: Informator Akademicki [WSF-P Ignatianum w Krakowie], 2002/2003, Kraków 2002, s. 19-83.
 263. Elter Edmund, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin, t. 3: 2002, s. 115-116.
 264. Elżanowski Tomasz, Ibidem, s. 122-123.
 265. Redaktor: „Forum Philosophicum", t. 7: 2002, ss. 300.

  2003

 266. Jan Gerardinus SJ (1563-1606), jezuita belgijski, profesor filozofii w Polsce, „Forum Philosophicum", t. 8: 2003, s. 257-267.
  – Jean Gerardinus SJ (1563-1606), un jesuite belge, professeur de philosophie en Pologne. Résumé, p. 266-267, 265.
 267. Informator Akademicki, 2003/2004, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum". Wydział Filozoficzny. [Opracował R. Darowski], Kraków 2003, ss. 103.
 268. Gorgoniusz Ageison (1604-1665), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4, Lublin 2003, s. 45-46 [pod: Gorgoniusz!].
 269. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum". Wydział Filozoficzny, „Principia. Ekspres Filozoficzny", 2003, nr 34, s. 57-60 (Prezentacja Ignatianum, a zwłaszcza Wydziału Filozoficznego). To samo w: „Nasze Sprawy", 2004 nr 1, s. 14-15.
 270. Redaktor: „Forum Philosophicum", t. 8: 2003, ss. 305.

  2004

 271. Szczepanowice nad Dunajcem. Dzieje wsi, parafii katolickiej i gminy kalwińskiej, wyd. 2 rozszerzone, Kraków 2004, Ignatianum-WAM, ss. 574,+ 113 il. i fot. + folder krótka historia i mapa (zob. wyd I: 1993).

  Recenzje:

  „Gazeta Krakowska" (wydanie tarnowskie), 13 IX 2004 (ab).
  „Gość Niedzielny" (wydanie tarnowskie), nr 46 z 14 XI 2004, s. V.
  „Odrodzenie i Reformacja w Polsce", 2005 (w druku).
  „Pogórze". Miesięcznik Samorządowy Gminy Pleśna, 2004, nr 6-10, s. 18.
  „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" (w druku). „Rocznik Tarnowski", 2005 (A. Sypek).
  „Serce Niepokalanej". Biuletyn Akcji Katolickiej w Szczepanowicach, 2004, nr 12, s. 11.
  „TEMI. Tarnowski Magazyn Informacyjny", nr 44 z 3 XI 2004, s. 27 (M).
  „Zeszyty Wojnickie", 2004, nr 4, s. 51, 55.
 272. Józef Alojzy Dmowski SJ (1799-1879), Precursor of the Renewal of Thomism, „Forum Philosophicum", 9: 2004, s. 241-258.
 273. Filozofia polityczna Józefa Alojzego Dmowskiego SJ (1799-1879), w: Filozofia pochylona nad człowiekim. Studia dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi, Lublin 2004, TNKUL, s. 387-396.
  – The Political Philosophy of J. A. Dmowski. Summary, p. 396.
 274. Ksiądz Czesław Michalunio SJ, w: Librorum Amatori. Księga Pamiątkowa ofiarowana Ks. Czesławowi Michalunio SJ na 50-lecie ofiarnej pracy w Bibliotece Filozoficznej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków 2004, s. 9-12.
 275. Prof. Jan Popiel SJ (1914-2003), „Forum Philosophicum", 9: 2004, s. 267-272; to samo w: „Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie", t. X: 2002-2003, Kraków 2004, s. 232-238.
 276. Prof. Jan Sieg SJ (1919-2001), „Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie", t. X: 2002-2003, Kraków 2004, s. 226-231.
 277. Zarys filozofii jezuitów w Polsce od XVI do XIX wieku, w: Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami. Pod redakcją naukową Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, Kraków-Warszawa 2004, s. 113-145.
 278. Redaktor: „Forum Philosophicum", t. 9: 2004, ss. 304.
 279. Redaktor: „Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie", 2002-2003, Kraków 2004, ss. 306 (wraz ze Stanisławem Pyszką SJ).

  2005

 280. Szczepanowice nad Dunajcem. Dzieło zbiorowe pod red. Romana Darowskiego, Kraków 2005, Ignatianum-WAM, s. 530, fot. 120.
 281. Gwara szczepanowicka: wprowadzenie i słownik. Ibidem, s. 133-144.
 282. Ks. Jan Sieg SJ. 1919-2001, Kraków 2005, Wydawnictwo eSPe, ss. 50.
 283. Cielesno-duchowy wymiar człowieka, w: Wychowanie personalistyczne. Red. F. Adamski, Kraków 2005, s. 41-58.
 284. Filozofia jezuitów na ziemiach polskich pod koniec XIX wieku, „Rocznik Wydziału Filozoficznego WSF-P Ignatianum", t. XI: 2004-2005, Kraków 2005, s. 207-220.
 285. Ks. Paweł Siwek SJ, w: Ks. Paweł Siwek SJ, Z wiarą przez życie. Pamiętniki. Redaktor: ks. Stanisław Kolarski, Kraków-Budzów 2005, s. 11-49, 377 (przypisy).
 286. Łubieński Marcin (1586-1653), w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, Lublin 2005, s. 634-635.
 287. Stefanowski Hieronim (1568-1606), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 43, z. 177, 2005.
 288. Prezentacja dzieła: Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami. Pod redakcją naukową Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, Kraków-Warszawa 2004, Ignatianum-WAM, ss. 758, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Ignatianum", t. XI: 2004-2005, Kraków 2005, s. 229-232.
 289. Vincent Buczyński SJ (1789-1853): on the Way to a Revival of Thomism, „Forum Philosophicum", t. 10: 2005, s. 181-189.
 290. Redaktor: „Forum Philosophicum", t. 10: 2005, ss. 298.
 291. Redaktor: Informator Akademicki Wydziału Filozoficznego Ignatianum, 2005/2006, Kraków 2005, ss. 122.

  2006

 292. «Philosophiæ & Musicæ». Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 75-lecia urodzin Księdza Profesora Stanisława Ziemiańskiego SJ. Red. Roman Darowski, Kraków 2006, ss. 695.
 293. Giuseppe Angiolini SJ (1747-1814), profesor filozofii w Akademii Połockiej / ...,
  Professor of Philosophy in the Polotsk Academy / Belarus
  , „Forum Philosophicum", 11: 2006, s. 223-247.
 294. Miaskowski Adrian (1657-1737), w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Lublin 2006.
 295. Nowak Andrzej (1570-1629). Ibidem.
 296. Morawski Marian Ignacy (1845-1901). Ibidem.
 297. Prof. Stanisław Ziemiański, S.J. On the Occasion of His Seventy-Fifth Birthday, „Forum Philosophicum", 11: 2006, s. 275-278.
 298. Redaktor: „Forum Philosophicum", t. 11: 2006, ss. 308.

  2007

 299. "Tezy z całej filozofii" z Krakowskiego Kolegium Jezuitów (1894). Opracował Roman Darowski, Kraków 2007, Ignatianum-WAM, ss. 175. - ŤTheses ex universa philosophiať e Cracoviensi Collegio Maximo Societatis Jesu (1894). Introductio, Reproductio textus originalis 190 thesium; Traductio polona thesium a F. Bargieł SJ facta.
 300. Camillo Tedeschi SJ (1822-1895), profesor filozofii w Krakowie, Śremie i Starej Wsi, "Rocznik Wydzia-łu Filozoficznego Ignatianum w Krakowie", t. XI: 2006, Kraków 2007, s. 127-133.
 301. Dwudziestopięciolecie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, 1981-2006, "Nasze Sprawy", nr 254, styczeń 2007, s. 23-24.
 302. Działalność Wydziału Filozoficznego WSFP "Ignatianum" w Krakowie w roku 2006, "Nasze Sprawy", nr 255, luty 2007, s . 24-25.
 303. Filozofia człowieka: Wolność ludzka - Osoba ludzka i przysługujące jej prawa, "Bez Kurtyny" (Wrocław), nr XXIII-XIV, 2007, s. 2-7.
 304. Filozofia człowieka: Struktura umysłu ludzkiego i proces poznania umysłowego, "Bez Kurtyny" (Wrocław), nr XXII, 2007, s. 6-8.
 305. Filozoficzna refleksja nad człowiekiem i kulturą, w: Poza utopią i nihilizmem. Człowiek jako podmiot kultury. Red. A. Waśko, Kraków 2007, s. 9-15. Idem in: "Obok" - Czasopismo Internetowe
 306. Frederick Charles Copleston SJ (1907-1994) - w stulecie urodzin, "Ekspres Filozoficzny", 2007, nr 42, s. 76-78.
 307. Philosophy of the Jesuits in Lithuania since the 16th until the 18th Century, "Forum Philosophicum", 12: 2007, nr 2, s. 323-332.
 308. Uwagi na temat historii filozofii w Polsce, w: Historia filozofii polskiej. Dokonania - Poszukiwania - Projekty. Red. A. Dziedzic i in., Warszawa 2007, Wyd. Naukowe Semper, s. 31-35.
 309. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie. Wydział Filozoficzny. Instytut Filozofii. Informator Akademicki, 2007/2008, Kraków 2007, ss. 149. - Redakcja: Roman Darowski, Joanna Nosal, Katarzyna Pelczar.
 310. Podlesiecki Aleksander, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 311-312.
 311. Rudzki Andrzej, tamże, s. 843-845.
 312. Bazylika Najświętszego Serca Jezusa w Krakowie. Księża Jezuici. Opracowanie Roman Darowski, zdjęcia Andrzej Górski, przekład ang. Janusz Salamon, Kraków 2007; folder, wyd. dwujęzyczne: polskie i angielskie. - Wyd. 1: lipiec 2007, 5000 egz.; wyd. 2 [poprawione]: październik 2007; wyd. 3: 2008.
 313. 500 lat filozofii na Litwie, Nasze Sprawy, nr 264, grudzień 2007, s. 20.

  2008

 314. Filozofia człowieka, wydanie czwarte zmienione i uzupełnione, Kraków 2008, Ignatianum-WAM, ss. 301, Table of contents - Theses, tekst angielski, s. 281-284; Table des matieres - Theses, s. 285-288. tekst francuski
 315. Aemilius Springhetti S.I. (1913-1976) - Cultor Latinitatis, w czasopismie internetowym "Ephemeris" od 29 I 2008: http://ephemeris.alcuinus.net/libri.php?id=254
 316. Filozofia człowieka: Człowiek a świat wartości. Człowiek twórcą kultury, "Bez Kurtyny" (Wrocław), nr XXV, 2008, s. 4-8.
 317. Heinrich Thiemann SJ (1829-1889), profesor filozofii w Maria Laach i Stonyhurst, w Chyrowie i Tarnopolu, "Rocznik Wydziału Filozoficznego Ignatianum w Krakowie", t. 14: 2008, s. 167-177.
 318. Łukasz Załuski SJ (1604-1673) i jego filozofia, w: Oblicza filozofii XVII wieku. Red. S. Janeczek, Lublin 2008, s. 541-547.
 319. Osoba ludzka a świat wartości, w: J. Mółka i G. Łuszczak (red.), Docere et educare. Książka dedykowana Ks. Prof. Władysławowi Kubikowi SJ, Kraków 2008, s. 43-51.
 320. Philosophy of Jesuits in Lithuania since the 16th until the 18th Century, Problemos, vol. 73: Vilnius 2008, s. 18-24.
 321. Refleksje na temat wychowawczej roli filozofa i filozofii (polskiej), w: Polskie ethos i logos, pod red. J. Skoczyńskiego, Kraków 2008, s. 17-21.
 322. Towarzystwo Naukowe Księży Jezuitów w Krakowie, 1950-2007, w: Towarzystwo Naukowe Księży Jezuitów w Krakowie. Prace 1950-2008. Red. R. Janusz, Kraków 2008, s. 11-30.
 323. Koncepcje opracowywania historii filozofii a specyfika badań nad filozofią jezuitów w dawnej Polsce i na Litwie, Ibidem, s. 81-91.
 324. Filozofia w Polsce. Uwagi i refleksje. Ibidem, s. 93-100.
 325. Jezuitu filosofija Lietuvoje XVI_ XVIII a., w: Jezuitai Lietuvoje (1608-2008) / Jesuits in Lithuania (1608-2008), Vilnius 2008, s. 24-25.
 326. Philosophy of the Jesuits in Lituaniae (16th-18th Century), Ibidem, s. 25-26.
 327. Wkład Polaków do myśli filozoficznej na świecie, w: VIII Polski Zjazd Filozoficzny: Księga streszczeń, pod red. A. Brożek i J. Jadackiego, Warszawa 2008, s. 509.
 328. Zagadnienie ateizmu w badaniach nad filozofią Boga, "Rocznik Wydziału Filozoficznego Ignatianum", t. 14: 2008, s. 159-165.
 329. Siwek Paweł, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9: 2008, s. 51-53.
 330. Skarga Piotr, tamże, s. 56-58.
 331. Skorulski Antoni, tamże, s. 60-62.
 332. Sokołowski Wojciech, tamże, s. 87-88.
 333. Stefanowski Hieronim, tamże, s. 184-185.
 334. Ślipko Tadeusz, tamże, s. 331-334.
 335. Tedeschi Camillo, tamże, s. 389-390.
 336. Thiemann Heinrich, tamże, s. 457-459.
 337. Tylkowski Wojciech tamże, s. 570-572 (współautor: Franciszek Bargieł).
 338. Załuski Łukasz, tamże, s. 896-897.
 339. Franciszek Kwiatkowski, Wikipedia - wolna encyklopedia.
 340. Tadeusz Ślipko, tamże.
 341. Stanisław Ziemiański, tamże.
 342. Charakterystyka twórczości naukowej Tadeusza Ślipki SJ, w: Żyć etycznie – żyć etyką. Prace dedykowane Ks. Prof. Tadeuszowi Ślipko SJ z okazji 90-lecia urodzin. Red. R. Janusz, Kraków 2009, s. 59-77.
 343. Człowiek – Absolut? w: In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, red. K. Góźdź , Lublin 2009, t. 2, s. 19-28.
 344. De Aemlii Springhetti S.I. (1913-1976) Libro Postumo – Aemilius Springhetti, Litterae Latinae Humanisticae cura et studio domini Cleti Pavanetto publici iuris factae. In Civitate Vaticana 2007, Opus Fundatum “Latinitas”, “Archiwum Historicum Societatis Iesu”, vol. 78: Roma 2009, s. 297-300 (recenzja w języku łacińskim).
 345. Etyka w ujęciu Tadeusza Ślipki SJ, w: Tadeusz Ślipko, Historia etyki w zarysie, Kraków [2009], Wydawnictwo Petrus, s. 147-168.
 346. Filozofia jezuitów na Litwie od XVI do XVIII wieku, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Ignatianum”, t. XV: 2009, s. 249-256.
 347. The Place of Philosophy in the Pre-Enlightenment and in the Enlightenment Education, “Forum Philosophicum”, Vol. 14, Number 2, Autumn 2009, s. 381-383.
 348. The Polish Contribution to World Philosophy, “Forum Philosophicum”, Vol. 14, Number 2, Autumn 2009, s. 217-245.
 349.   Profesor Piotr Lenartowicz SJ: Biografia – Filozofia – Bibliografia, w: Vivere & Intelligere. Red. J. Koszteyn, Kraków 2009, s. 9-25.
 350.   Prof. Romanas Plečkaitis honorowym profesorem Ignatianum w Krakowie, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Ignatianum”, t. XV: 2009, s. 9-15 (wraz z kopią dyplomu).
 351. Prof. Romanas Plečkaitis, „Ruch Filozoficzny”, LXVI: 2009, s. 327.
 352. Wkład Polaków do myśli filozoficznej na świecie, w: Trzecie Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, Warszawa, 18 września 2009, Program i Abstrakty, s. 36-62 (wersja pierwotna).
 353. Wkład Polaków do myśli filozoficznej na świecie, „Świdnickie Studia Teologiczne”, 6: 2009, s. 17-43 (wersja nieznacznie rozszerzona).
 354. Wkład Polaków do myśli filozoficznej na świecie, w: Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków-Warszawa 2009, s. 251-278 (opracowanie rozszerzone).
 355. Angiolini Giuseppe, Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2009, t. 10, s. 33-34.
 356. Kautny Franciszek, tamże, s. 246-247.
 357. Modzelewski Zachariasz, tamże, 297-298.
 358. Schaaf Heinrich, tamże, s. 380-382.
 359. Ks. Franciszek Bargieł SJ (1918-2009), „Nasze Sprawy”, 2009, listopad-grudzień 2009, nr 284, s. 22-23.
 360. Filozofia człowieka: Człowiek istotą historyczną – dialogiczną – społeczną – religijną. Człowiek – absolut, „Bez Kurtyny” (Wro­c­­­ław), nr XXVI, 2009, s. 4-10.
 361. Antropologiczno-aksjologiczne podstawy pedagogiki, „Nauczyciel i Szkoła”, 2010, nr 1-2, s. 9-15.
 362. Jak wykładać filozofię człowieka? w: Antropologia, red. S. Janeczek, Lublin 2010, KUL, s. 283-289.
 363. Polish Contributions to World Philosophy, in: The Contribution of Polish Science and Technology to World Heritage, ed. by I. Stasiewicz-Jasiukowa,Kraków-Warszawa 2010, PAN-Ignatianum-WAM, 257-285.
 364. Wincenty Buczyński SJ (1789–1853) i jego rola w odnowie tomizmu, „Edukacja Filozoficzna, t. 50, 2010, s. 261-272.
 365. Przedmowa, w: Maria Pagacz, Aleksandra Pagacz –Pociask, Bucze kolo Brzeska. Dzieje wsi i parafii, Bucze 2010, s. 9-10.
 366. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ignatianum, „Ignatianum”, 2010, nr 1, s. 11.
 367. Zachariasz Modzelewski SJ (1648-1710) i jego filozofia, Rocznik Wydziału Filozoficznego Ignatianum, t. XVI: 2010, s. 221-235; Summary: Z. M. and his philosophy, 236-237.
 368. Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1-2, Lublin 2011, KUL - PTTA,45 biogramów filozofów jezuickich.
 369. Heinrich Schaaf SJ (1860-1936). Koleje życia i poglądy filozoficzne, Rocznik Wydziału Filozoficznego Ignatianum, t. XVII: 2011, s. 239-247.
 370. Rec.: Sławomir Dąbrowski, L'uomo - prima e fondamentale via del filosofare. La dimensione ontica "dello sviluppo umano" nel pensiero di Felice Balbo, Roma 2009, Rocznik Wydziału Filozoficznego Ignatianum, t. XVII: 2011, s. 279-280.
 371. Ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612). Życie i dziedzictwo. Red. Roman Darowski i Sta­nisław Ziemiański, Kraków 2012, WAM - IGNATIANUM, ss. 436. Aktualność Piotra Skargi, tamże, s. 7-22. The Perennial Value of Peter Skarga's Legacy, tamże, s. 419-436.
 372. Akademia Ignatianum w Krakowie, "Analecta". Studia i Materiały z Historii Nauki - Warszawa 2012, PAN, nr 1-2, s. 141-152.
 373. Filozofia i działalność społeczno-polityczna Piotra Skargi SJ (1536-1612), w: Rzecz o dziele Piotra Skargi. Słowo o duchowości, patrioty�mie i wychowaniu, red. Iwona Nowakowska-Kępna i Marzena Chrost, Kraków 2012, IGNATIANUM - WAM, s. 39-60.
 374. The Philosophy of the Jesuits in Lithuania from the 16th until the 18th Century, w: Jezuitai Lietuvoje (1606-2008) - Jesuits in Lithuania (1608-2008): Life, Work, Heritage, Vilnius 2012, s. 46-51.
 375. Filozofia jezuitów w Polsce w okresie II Rzeczypospolitej, w: Społeczeństwo, kultura, wychowanie w poglądach polskich jezuitów okresu II Rzeczypospolitej. Red. Stanisław Cieślak i Beata Topij-Stępińska, Kraków 2012, WAM - IGNATIANUM, s. 197-214.
 376. Franciszek Kwiatkowski SJ (1888-1949) jako filozof, tamże, s. 229-239.
 377. Nauczanie filozofii w Akademii Połockiej, w: Pamięć - Historia - Polityka, Kraków, Ignatianum - WAM 2012, s. 205-217.
 378. Osoba ludzka - Absolut? w: Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka, red. Piotr Stanisław Mazur, Kraków, Ignatianum - WAM 2012, s. 101-111.
 379. Philosophy of the Jesuits on the Territories of the former Commonwealth: Poland, Lithuania, Belarus, Ukraine, “Forum Philosophicum”, Vol. 17, Number 2, Autumn 2012, s. 283-296.
 380. In memoriam Piotr Lenartowicz SJ (1934-2012), Forum Philosophicum, vol. 17, 2012, s. 117-120.
 381. O. Piotr Lenartowicz SJ (1934-2012): Biografia - Bibliografia - Filozofia, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, t. XVIII: 2012, s. 313-340 (współautorka: Jolanta Koszteyn).
 382. Profesor Piotr Lenartowicz SJ (1934-2012), Kwartalnik Filozoficzny, t. XL: 2012 z. 4, s. 169-171.

  2013

 383. Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku: Próba syntezy - Słownik autorów i wykładowców - Antologia tekstów, Kraków 2013, Akademia Ignatianum - Wydawnictwo WAM, ss. 390.
 384. Krzysztof Hrynkiewicz SJ (1622-1674), profesor filozofii we Wrocławiu, w: Filozofia we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, t. 1: 2013, s. 59-62.
 385. Szczepanowice, w: Encyklopedia katolicka, Lublin KUL 2013, t. 18, kol. 1453.

  2014

 386. Philosophical Anthropology. Outline of fundamental problems. Tranlated from the Polish by Łukasz Darowski SDS, Kraków / Cracow 2014, The Ignatianum Jesuit University in Cracow / Publishing House WAM, pp. 168.
 387. Kardynał Zenon Grocholewski i jego wkład w dzieło edukacji katolickiej na świecie, Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 27, s. 97-118.
 388. Śmiglecki Marcin, Polski Słownik Biograficzny.
 389. Tadeusz Ślipko SJ - życie i dzieło, w: Etyka klasyczna w XXI wieku, Kraków, Akademia Ignatianum (w druku).
 390. Wkład Polaków do myśli filozoficznej na świecie w XX wieku, w: Filozofia polska na tle filozofii europejskiej, Częstochowa 2014, Akademia im. Jana Długosza, s. 21-35.
   

  W PRZYGOTOWANIU

 391. Fragmenta philosophica, zbiór artykułów.
 392. Logika Marcina Śmigleckiego (1618). Przegląd zagadnień i antologia tekstów, oprac. Franciszek Bargieł i Roman Darowski.
 393. Wkład Polaków do myśli filozo­ficz­nej na świecie - opracowanie wraz z obszerną bibliografią po polsku i w językach obcych, ilu­stracje.
 394. Polish Contrbutions to Word Philosophy - opracowanie wraz z obszerną bibliografią obco­języcz­ną, ilu­stracje.
   
   

  O Romanie Darowskim

      K. Rachański, Ks. Roman Darowski SJ. Biografia. Bibliografia, Kraków 1995; Informator nauki polskiej, 1994/95, Warszawa 1995 oraz następne wydania; Informator filozofii polskiej, Kraków 1995, s. 94-95, 264, 260, 45, 82, 100, 107, 148, 310, 335-336; F. Palusz-kiewicz, Warszawska prezentacja pracy o. Romana Darowskiego, „Nasze Sprawy", Kraków, wrzesień 1995, s. 13; G. Polak, Kto jest kim w Kościele katolickim, Warszawa 1996, s. 57-58; Elenchus Patrum in C[ongregatione] G[enerali] XXXII, 1974 [Roma 1974], s. 60; „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", [t. 1:] 1988, s. 167-173; 1993-1994, s. 266-268; 1999, s. 156-161 (bibliografia); Ibidem, 1991-1992, s. 47-48; „Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie",t. X: 2002-2003, Kraków 2004, s. 266-271 (bibliografia); „Nasze Sprawy", 1990, nr 3, s. 19; R. Darowski, Szczepanowice nad Dunajcem, Kraków 1993, s. 452-454; wyd. II: Kraków 2004, s. 452-454; Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995, Kraków 1996, s. 119; Ks. Prof. Roman Darowski SJ, „Ruch Filozoficzny", 54: 1997, s. 470-476; Współcześni Uczeni Polscy. Słownik biograficzny, t. 1, Warszawa 1998, s. 287-288; M. Kosman, Jezuitów polskich portret własny. Badania ostatniego stulecia, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce", 42, 1998, s. 225; Złota Księga Nauki Polskiej 1999, Gliwice 1999, s. 42-43; Złota Księga Nauki Polskiej 2000 - Naukowcy Przełomu Wieków, Gliwice 2001, s. 75; G. Polak, Kto jest kim w Kościele, Warszawa 1999, s. 59; R. Darowski, Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy - Słownik autorów, Kraków 2001, s. 116-128; Kto jest kim w Polsce, Warszawa 2001, s. 151; Kto jest kim w Polsce nowego Millennium (2000-2002), Poznań 2002, s. 107-108; Who is Who w Polsce, wyd. II, Zug (Schweiz) 2003, s. 648 (Hubners blaues Who is Who; także w następnych wydaniach); Informator filozofii polskiej, Kraków 2004, s. 38, 39, 95, 115, 130, 176, 266, 327, 361, 397; Kto jest kim w Polsce, 2004, Poznań 2004, Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza, t. 1, s. 239; Złota Księga Nauk Humanistycznych, 2004, Gliwice 2004, Polski Instytut Biograficzny, s. 60; Kto jest kim w Polsce 2004/5, Poznań 2004; Philosophia ratio-nis magistra vitae, red. J. Bremer, R. Janusz, t. 1 -2, Kraków 2005, Wyd. Ignatianum-WAM, t. 1, s. 19-51 oraz passim; Szczepanowice nad Dunajcem. Dzieło zbiorowe pod red. R. Darowskiego, Kraków 2005, s. 353-441; Złota Księga Nauki Polskiej, 2005. Naukowcy Zjednoczonej Europy, Gliwice 2005; Prof. Roman Darowski, S.J. On the Occasion of his Seven-tieth Year, „Forum Philosophicum", 10: 2005, s. 253-255; «Philosophia vitam alere». Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin. Red. S. Ziemiański, Kraków 2005.
      Who’s Who in the World, 15th Edition, 1998; 16th Edition, 1999; 17th Edition, 2000; 18th Edition, 2001; 19th Edition, 2002 - Marquis Who's Who (USA); International Who ś Who of Intelectuals, 13th Edition, Cambridge 1998; Dictionary od International Biogra-phy, 27th Edition, IBC, Cambridge 1999; 28th Edition, 2000; 29th Edition, 2001; Outstan­ding People of the 20th Century, IBC, Cambridge 1999 i 2000; 2000 Outstanding People of the 21th Century, IBC, Cambridge 2004; 2000 Outstanding Intellectuals of the 20th Century, IBC, Cambridge 2000, 2001, 2004; 2000 Outstanding Scholars of the 20th Century, IBC, Cambridge 2000; 2000 Outstanding Scholars of the 21st Century, IBC, Cambridge 2001; Outstanding People of the 21st Century, First Edition, IBC, Cambridge 2001; 2nd Edition 2002; Who’s Who in the 21st Century, First Edition, Cambrigde 2001; 2nd Edition 2002, oraz późniejsze wydania w/w publikacji; Złota Księga Nauk Humanistycznych, 2013,Gliwice 2013, s. 59-60.

  Zob. także wymienioną w powyższej Bibliografii publikację: Moja życiowa przygoda z filozofią jezuitów w Polsce, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", [t. 6:] 1995-1996, Kraków 1996, s. 125-130, oraz: Z doświadczeń historyka filozofii jezuitów w dawnej Polsce, w: Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku, Kraków 1998, s. 346-360, w tym obszerne streszczenie francuskie, s. 356-360. Obie publikacje zawierają wiele elementów autobiograficznych.