DAROWSKI R. - WWW - PHILOSOPHIA VITAM ALERE
ŻYĆ FILOZOFIĄ   
Prof. zw. dr hab. Roman Darowski SJ
Akademia IGNATIANUM
Wydział Filozoficzny
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
Tel.   12 629 33 07, Fax.  12 423 00 38
[email protected]
[email protected]
http://darowski.jezuici.pl| Z biegiem lat...  | Bibliografia | Myśl filozoficznaDziałalność naukowa
UTW | Księga Pamiątkowa |  Wikipedia |
Ignatianum |  

   
  
   

   

   Człowiek zawsze interesował się sobą, swym życiem, jego sensem i  przeznaczeniem, swym działaniem, swym miejscem w świecie i sto­sunkiem do innych ludzi. Zainteresowanie to na przestrzeni wieków przybierało różnorodne formy. Historia myśli ludzkiej dostarcza nam na to wielu dowodów.
   
    Dziś po wielu wiekach wysiłku myśli ludzkiej, po tylu badaniach uczonych, myślicieli i filozofów, po tylu życiowych doświadczeniach jednostek, grup i społeczeństw stwierdzić trzeba, że dotychczasowe osiągnięcia nie są znowu tak wielkie, jak się nam może czasem wydaje. Coraz bardziej uświadamiamy sobie, że pozostaje i ciągle pozostanie wiele do zrobienia przy odkrywaniu istoty nieznanej, jaką był i jest człowiek. Pod niejednym względem jest on nadal tajemnicą.
   
    Nie wolno więc «spocząć na laurach» i zadowolić się wiadomoś­ciami o człowieku, przekazanymi nam przez poprzednie pokolenia, nie można też poprzestać na tym, co na ten temat mówi nam współczes­ność. Przekazów innych ludzi nie można bezkrytycznie traktować jako gotowe recepty, nad którymi nie trzeba się zastanawiać, a wystarczy tylko przyjąć je i dostosować się do nich.
   
    Na każdej jednostce ludzkiej spoczywa obowiązek przemyśleń, refleksji i poszukiwań dla niej samej, na jej własne konto, w jej imie­niu, na jej użytek, w celu pełniejszego poznania prawdy o człowieku w jego konkretnych uwarunkowaniach.